PROJECTES D'EDIFICACIÓ
-Habitatges Unifamiliars
-Habitatges Plurifamiliars
-Edificis d'oficines
-Equipaments Escolars
-Equipaments Esportius
-Equipaments Culturals
-Equipaments Religiosos
-Espais Comercials

PROJECTES D'URBANISME
-Plans Generals
-Plans Parcials
-Plans Especials
-Modificacions Puntuals
-Reparcel·lacions
-Projectes d'Urbanització

REFORMES I REHABILITACIONS
-Reformes d'Habitatges
-Rehabilitacions Estructurals
-Adaptació d'Escales i Ascensors

INTERIORISME

ALTRES SERVEIS
-Certificats d'Eficència Energètica
-Certificats d'Habitabilitat
-Segregacions Horitzontals i Verticals
-Informes i Dictàmens
-Estudis Econòmics
-Estudis de Viabilitat